Skip to content
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) Εκτύπωση E-mail


ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 2014


Έναρξη μαθημάτων Πολιτικής Οικονομίας για Ε.Σ.Δ.Δ.Α.:

Πέμπτη 22/05/14 στις 17:30

Οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρώτο μάθημα χωρίς οικονομική υποχρέωση.  


Προκαταρτικό στάδιο διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.


 •  Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: 100 ώρες και 24 ώρες επανάληψη

 • Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική: 88 ώρες και 16 ώρες επανάληψη 
 

Γενικές πληροφορίες για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
 

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), η οποία, σύμφωνα με το νόμο 3966/2001 (άρθρο 57), διαδέχτηκε την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και ενσωμάτωσε την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.). Η Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πρόκειται να συνεχίσει και να αναβαθμίσει το ρόλο των δύο Σχολών, τροφοδοτώντας τη διοίκηση με στελέχη υψηλής ποιότητας, ταχείας εξέλιξης και σύγχρονης εκπαίδευσης, ικανά να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται για τη δημόσια διοίκηση και χώρα. 

 

 • Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) δέχεται πτυχιούχους πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων που έχουν επιτύχει στον  εισαγωγικό διαγωνισμό της σχολής. 
 • Ο Εισαγωγικός Διαγωνισμός που διενεργείται κάθε χρόνο οργανώνεται και διεξάγεται από ανεξάρτητη Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων . Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη του διαγωνισμού.
 • Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, από τη στιγμή της εγγραφής τους, λογίζονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με τα προβλεπόμενα μισθολογικά, ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.
 • Ο χρόνος εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 18 μηνών, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι σπουδαστές της σχολής, διορίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι σε ανώτερες θέσεις του Δημοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο τελευταίος διαγωνισμός (22η εκπαιδευτική σειρά) ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012 και ογδόντα άτομα που ανταπεξήλθαν με επιτυχία τη διαγωνιστική διαδικασία εισήλθαν στην Σχολή.

 

   

Στάδια και διαδικασία διαγωνισμού εισαγωγής

 Ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια: το προκαταρκτικό και το τελικό.

Ύλη και εξεταζόμενα μαθήματα :pdf Ε.Σ.Δ.Δ.Α 2012

1. Το προκαταρκτικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα εξής μαθήματα:

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους και
 •  
 • Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

2. Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει:

α) υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης. 

β) γραπτή και προφορική παρουσίαση ενός φακέλου σε οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με γνωστικό πεδίο που επιλέγει ο υποψήφιος. Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει από τα παρακάτω γνωστικά πεδία - φάκελοι:

 • «Περιβάλλον - Ποιότητα Ζωής»
 • «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις»
 • «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»
 • «Κοινωνική Διοίκηση»
 • «Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική»

γ) εξέταση του υποψηφίου σε μια ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική ή ιταλική).

Η εξέταση συνίσταται:

i. στην γραφή με υπαγόρευση ξένου κειμένου

ii. στην μετάφρασή του στην ελληνική

iii. στην μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσαiv. στην συνδιάλεξη του υποψηφίου με τους εξεταστές στην ξένη γλώσσα.


Προσόντα Υποψηφίων
 • Κάτοχοι οποιουδήποτε πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής (η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)
 • Να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία δηλαδή:
  1. Ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαίωμα επίσης συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: i.Οι Βορειοηπειρώτες. ii.Οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από την Ίμβρο και την Τένεδο. iii.Οι Κύπριοι ομογενείς.

  2. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων πρέπει να έχει συντελεστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

  3. Υγεία.
  4. Να μην υπάρχει καταδίκη.

  5. Να μην υπάρχει στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

Προετοιμασία Υποψηφίων

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Γ. Καρφή παρέχει πλήρη προετοιμασία για τον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ. Η προετοιμασία καλύπτει τα υποχρεωτικά μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου:

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
 • Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

και το υποχρεωτικό μάθημα του Τελικού Σταδίου:

 • Δημόσια Διοίκηση

καθώς επίσης τους φακέλους της Ε.Σ.Δ.Δ:

 • «Περιβάλλον - Ποιότητα Ζωής»
 • «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις»
 • «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»
 • «Κοινωνική Διοίκηση»
 • «Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική»
Επίσης προσφέρεται ένα πλήρες πρόγραμμα διδασκαλίας ξένων γλωσσών, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Χρήσιμα Links